Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU

Khoá Học

Các Lớp Fun (4 – 5 tuổi)

 • Thứ 3 – Thứ 5 : 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 18h00 – 19h30
 • Thứ 7 – CN     : 09h30 – 11h00

Các Lớp Starters (6 – 7 tuổi)

 • Thứ 2 – Thứ 4: 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 18h00 – 19h30
 • Thứ 7 – CN     : 08h00 – 09h30
 • Thứ 7 – CN     : 09h30 – 11h00

Các Lớp Movers (7 – 9 tuổi)

 • Thứ 2 – Thứ 4: 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 18h00 – 19h30
 • Thứ 7 – CN     : 08h00 – 09h30
 • Thứ 7 – CN     : 09h30 – 11h00

Các Lớp Flyers (9 – 10 tuổi)

 • Thứ 2 – Thứ 4: 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 17h30 – 19h00

Các Lớp Ket, Pet (cấp 2)

 • Thứ 2 – Thứ 4: 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 17h30 – 19h00

Các Lớp Anh Văn Giao Tiếp

 • Thứ 2 – Thứ 4: 19h00 – 20h30
 • Thứ 3 – Thứ 5: 19h30 – 21h00

Các Lớp Luyện Thi Chứng Chỉ Của ĐH Cambridge: Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet:

 • Thứ 2 – Thứ 4: 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 17h30 – 19h00
 • Thứ 7 – CN     : 08h00 – 09h30

Khóa Học

Các Lớp Fun

 • Fun 1: Thứ 3 – Thứ 5, 18h00 – 19h30.
 • Fun 3: Thứ 3 – Thứ 5, 17h30 – 19h00.
 • Fun 3: Thứ 7 – CN, 09h30 – 11h00.

Các Lớp Starters

 • Pre Starters 1: Thứ 2 – Thứ 4: 17h30 – 19h00
 • Starters 3: Thứ 2 – Thứ 4: 17h30 – 19h00
 • Starters 3: Thứ 3 – Thứ 5: 17h30 – 19h00
 • Starters 2: Thứ 3 – Thứ 5: 18h00 – 19h30
 • Starters 1: Thứ 7 – CN     : 08h00 – 09h30
 • Staretrs 3: Thứ 7 – CN     : 09h30 – 11h00

Các Lớp Movers

 • Movers 3: Thứ 2 – Thứ 4: 18h00 – 19h30
 • Movers 2: Thứ 7 – CN     : 08h00 – 09h30

Các Lớp Flyers

 • Flyers 3: Thứ 3 – Thứ 5: 17h30 – 19h00

Các Lớp Ket, Pet

 • Thứ 2 – Thứ 4: 17h30 – 19h00
 • Thứ 3 – Thứ 5: 17h30 – 19h00

Các Lớp Anh Văn Giao Tiếp

 • Thứ 2 – Thứ 4: 19h00 – 20h30
 • Thứ 3 – Thứ 5: 19h30 – 21h00
0968109109